ALGEMENE VOORWAARDEN STIPT POLISH POINT B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. SPP: Stipt Polish Point B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Eindhovenseweg-Zuid 57, 5683 PW Best, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 71302697.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SPP een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: SPP en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan SPP zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, nader opgenomen in artikel 3, tweede lid, van onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door SPP te verrichten werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, het poetsen van voertuigen, het reinigen van de onderzijde van voertuigen, renoveren van onderzijde van voertuigen/roestverwijdering, demontage van voertuigonderdelen, velgreparatie, ruitenreiniging, stralen, spuiten en polijsten van de carrosserie van voertuigen en reparatiewerkzaamheden, waaronder uitdeuken en lederreparatie mede begrepen.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Inname: het tijdig door Wederpartij ter beschikking stellen van het voertuig op de overeengekomen innamelocatie.
 9. Levering: het afhalen van het voertuig door Wederpartij binnen drie werkdagen na gereedmelding van de werkzaamheden door SPP.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen SPP en Wederpartij betreffende het verrichten van Werkzaamheden.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Aan een offerte van SPP die een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een offerte van SPP die gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 2. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij een offerte, innamelijst en/of een andersoortig document van SPP heeft ondertekend en weer in het bezit van SPP heeft gesteld, uit welk document als voornoemd blijkt dat partijen de intentie hebben dat SPP in opdracht van Wederpartij werkzaamheden zal (gaan) verrichten. Offertes van SPP kunnen uitsluitend ongewijzigd door de Wederpartij worden aanvaard.
 3. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ

 1. Indien de Wederpartij de Overeenkomst voor wat betreft de overeengekomen uitvoering van Werkzaamheden annuleert, is de Wederpartij een percentage van de overeengekomen totaalprijs (excl. btw) als annuleringskosten verschuldigd.
 2. Indien de Wederpartij, zonder voorafgaande, schriftelijke kennisgeving, verzuimt het voertuig tijdig op de overeengekomen innamelocatie van SPP aan te brengen, wordt dit door SPP gelijkgesteld met een annulering als bedoeld in lid 1.
 3. Indien is overeengekomen dat de prijs op basis van nacalculatie wordt vastgesteld, wordt de in lid 1 bedoelde totaalprijs berekend aan de hand van de verwachte tijdsbesteding en kosten.
 4. Het percentage, als bedoeld in lid 1, wordt, op basis van de overeengekomen totaalprijs (excl. Btw) als volgt berekend.

Totaalprijs ex. btw €

Percentage %

< 5.000,-

10

5.000,- > < 10.000,-

15

10.000 > < 15.000,-

20

15.000 > < 20.000,-

25

20.000 > < 25.000,-

30

30.000 > < 35.000,-

35

> 35.000

40

 

ARTIKEL 5. | UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

 1. Indien voor het uitvoeren van Werkzaamheden informatie nodig is van de Wederpartij, dient de Wederpartij deze informatie zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van de Overeenkomst is vereist, aan SPP te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 2. Werkzaamheden worden door SPP uitsluitend uitgevoerd gedurende de normale werkuren en op locatie van SPP, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Teneinde de Werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de Wederpartij ervoor in dat zij het voertuig waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van SPP stelt.
 4. Indien de Wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat SPP haar ervan in kennis heeft gesteld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, is SPP gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de Wederpartij in rekening brengen, te weten: een vergoeding van €50,- per dag.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. Bij Levering van het voertuig waaraan de Werkzaamheden zijn verricht, dient de Wederpartij direct te onderzoeken of SPP de Werkzaamheden deugdelijk heeft uitgevoerd. Klachten ter zake dienen onmiddellijk bij de Levering van het voertuig aan SPP te worden gemeld.
 2. Indien de Wederpartij niet onmiddellijk bij de Levering van het voertuig klaagt, vloeit er voor SPP uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 3. Indien wederpartij van oordeel is dat SPP het voertuig conform de eerder opgestelde innamelijst aflevert, ondertekent wederpartij daartoe een afleveringslijst, waardoor diens klachtplicht als voornoemd komt te vervallen.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. SPP spant zich in de overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van SPP treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij SPP Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen SPP zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. SPP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van SPP opgeschort.
 3. Indien nakoming van de Overeenkomst door overmacht van de zijde van SPP blijvend onmogelijk is, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Voor zover SPP ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SPP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Wederpartij is gehouden betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. SPP is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst SPP ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door SPP in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SPP gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SPP uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die SPP ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien SPP de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die SPP nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | BETALINGEN

 1. Betaling dient te geschieden op de daartoe door SPP aangewezen wijze. De volledige betaling dient te zijn voldaan voordat SPP het voertuig weer ter beschikking stelt aan de Wederpartij.
 2. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij een Consument is.
 3. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan SPP verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Werkzaamheden hebben geen betrekking op de technische onderdelen van voertuigen. Na afronding van de Werkzaamheden ontstane of ontdekte technische gebreken van het voertuig, kunnen dan ook nimmer aan SPP worden toegerekend. Ter zake technische gebreken van voertuigen aanvaardt SPP dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. In het kader van lederreparatie is SPP nimmer aansprakelijk voor nadien ontstane schade aan deze bekleding.
 3. SPP draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. SPP heeft te allen tijde het recht de schade van de Wederpartij waarvoor SPP ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De Wederpartij dient SPP hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van SPP ter zake vervalt.
 5. SPP is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht SPP ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van SPP te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SPP betrekking heeft.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens SPP een jaar.
 8. De Wederpartij vrijwaart SPP van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan SPP toerekenbaar is. Indien SPP uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden SPP zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SPP, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SPP en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | RETENTIERECHT

 1. SPP is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van het voertuig van de Wederpartij die SPP in het kader van de Overeenkomst onder zich heeft, op te schorten tot dat de opeisbare vordering van SPP met betrekking tot de Werkzaamheden volledig is betaald, inclusief eventuele rente en kosten.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SPP aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

Deze voorwaarden zijn ten laatste bijgewerkt op: 1 mei 2021.