PRIVACYVERKLARING STIPT POLISH POINT B.V.

In deze privacyverklaring van Stipt Polish Point B.V. (hierna: Stipt Polish Point) verschaft Stipt Polish Point informatie over de persoonsgegevens die bij Stipt Polish Point worden verwerkt, de wijze waarop en de doeleinden waarvoor dat gebeurt. Stipt Polish Point respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en de personen die gebruikmaken van de diensten van Stipt Polish Point. Stipt Polish Point zal zorgvuldig omgaan met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u op www.stiptpolishpoint.nl. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stipt Polish Point verzamelt en verwerkt van betrokkenen in het kader van de aangeboden diensten, commerciële doeleinden, nieuwsbrieven, producten, het verstrekken van gegevens en toestemmingen via webdiensten en/of het bezoeken van onze website.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Stipt Polish Point B.V., gevestigd aan de (5262 GJ) Industrieweg 24 te Vught, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wat wordt er verstaan onder persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres of idenficatienummer.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw aanvragen.

Stipt Polish Point verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, tenzij hier van te voren expliciet toestemming voor is gevraagd en ontvangen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: support@stiptpolishpointshop.nl.

Gegevens delen met derden

Stipt Polish Point verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Zij zullen uw gegevens met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid behandelen. Stipt Polish Point blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke computer, tablet of smartphone het bezoek plaatsvindt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. U dient dit voor elke browser en voor elke computer opnieuw in te stellen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te
raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en- post/cookies#faq

Publicatie

Publicatie van persoonsgegevens door zoekmachines, zoals Google, worden door Stipt Polish Point afgeschermd. Op die manier beschermen we uw persoonsgegevens tegen openbaarmaking. Ook publiceert Stipt Polish Point de door u verstrekte persoonsgegevens niet openbaar op haar website.

Uw rechten met betrekking tot de gegevens

Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via support@stiptpolishpointshop.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Hierbij vragen we u om in deze kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet mogen gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Indien u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dit het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact met ons op. Daarnaast heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijn gegevens

De door Stipt Polish Point verzamelde gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onderdeel hiervan is het automatisch verwijderen van de gegevens van gebruikers die langer dan 1 jaar geen contact hebben gemaakt met (de diensten van) Stipt Polish Point. Deze gegevens worden door Stipt Polish Point automatisch verwijderd.

Beveiliging

Stipt Polish Point neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder valt onder meer het versleuteld verzenden van persoonsgegevens via de website (SSL).

Contact

Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Stipt Polish Point B.V., support@stiptpolishpointshop.nl, 073- 8884422.

Deze voorwaarden zijn ten laatste bijgewerkt op: 9 juni 2021.